Kis türelmet...

Szavatosság és jótállás

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén Ön szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis jelen esetben a webáruház üzemeltetőjének hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a honlapon feltüntetett és a webáruház üzemeltetője által meghatározott tulajdonságoknak. Ön a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációt, kifogást, Ön a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a webáruház üzemeltetőjével közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy, kettő hónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a webáruház üzemeltetője részére. A szerződés teljesítését követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a webáruház üzemeltetője akkor mentesül a felelősség (szavatosság) alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Ha a webáruház üzemeltetője bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Hat hónap elteltével vita esetén azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Hibás teljesítés esetén Ön: 1.) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A webáruház üzemeltetője bizonyos termékeket (pl. bármilyen táp, konzerv) csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk illetve a termékek nem sérültek. A webáruház üzemeltetője azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontás) a termék további értékesítése lehetetlenné válik, feltéve hogy a kibontást követően derül ki hogy a termék minősége nem megfelelő. 2.) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház üzemeltetője a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni, Ön – választása szerint – árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Amennyiben a webáruház üzemeltetőjének hibájából nem a megrendelésben szereplő termék kerül kiszállításra – azaz hibás teljesítés történik –, a webáruház üzemeltetője viseli az áru visszavételével és kiküldésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget, beleértve a webáruház üzemeltetőjének telephelyére történő visszaszállítási költséget is. Ilyen esetben a webáruház üzemeltetője az Önnel való egyeztetést követően a lehető legrövidebb időn belül kiküldi a kérdéses terméket.

Jótállás és garancia

Az egyes, tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Önnek történő átadásának a napja, azonban a webáruház üzemeltetője nem értékesít a kötelező jótállás alá tartozó termékeket. A webáruház üzemeltetője a gyártó által önként vállalt jótállási időt biztosítja vásárlói részére, mely jótállási időt minden esetben az adott termékhez mellékelt jótállási jegy tartalmaz.

A webáruház üzemeltetője vállalja, hogy Vásárlóinak ügyeik intézése esetén segítséget nyújt, és a Vásárló érdekében a forgalmazóknál eljár. Amennyiben a Vásárló ezen igényével keresi meg a webáruház üzemeltetőjét, úgy a termék a webáruház üzemeltetőjének telephelyére való visszajuttatásának költsége a Vásárlót terheli. A garanciális csere vagy javítás után a terméket telephelyünkön lehet átvenni, melyről a Vásárlót tájékoztatjuk. Amennyiben a Vásárló telephelyünkön az árut nem tudja átvenni, saját költségén kérhet kiszállítást.

Elállási jog

Ön jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail). Ebben az esetben Önt semmilyen költség nem terheli. Ön jogosult a termék kézhezvételét követő 14 napon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni.

Elállási nyilatkozatát a webáruház üzemeltetőjének adatai között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen, akár írásban, akár szóban közölheti a webáruház üzemeltetőjevel. Ebben az esetben a a webáruház üzemeltetője köteles a termék vételárát (szállítási költséggel együtt) az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Ön részére visszatéríteni. A a webáruház üzemeltetőjenek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége Önt fogja terheli.

Elállás esetén Ön a saját költségén köteles a termékeket visszajuttatni a webáruház üzemeltetőjének fent megjelölt címére. Önt ezen felül semmilyen egyéb költség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha nyilatkozatát a 14. nap lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a webáruház üzemeltetője az elállási határidő számítása tekintetében. Levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállási jog gyakorlása esetén a webáruház üzemeltetője követelheti Öntől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, sérülésmentes és újra eladható állapotban, akkor Ön kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlása arra vezethető vissza, hogy Ön azt nem rendeltetésének megfelelően használta.

Abban az esetben, ha a webáruház üzemeltetője a szerződés szerinti termék helyett a „Jótállás és szavatosság” pontban leírtak szerinti helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit a webáruház üzemeltetője viseli.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárló (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

A webáruház üzemeltetője javasolja, hogy az elállási jog gyakorlása előtt érdeklődjön telefonon a webáruház üzemeltetőjének munkatársánál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan hogyan jogosult ill. jogosult-e az elállási jog gyakorlására. Természetesen ha Ön a megrendelt áru átvételét követően valamely termékkel nincs megelégedve, úgy a webáruház üzemeltetője azonnal segítséget nyújt Önnek elállási jogának gyakorlásában.

Az alábbi esetekben Ön nem gyakorolhatja elállási jogát:

Az elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(törése, összezúzása, felbontása), vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

Ide tartoznak a különféle tápok (pl.: felbontott csomagolású, esetleg hiányos kutyatáp), nedves eledelek (pl.: felbontott, alutálcás macskaeledel), magkeverékek (pl.: védőgázas csomagolású papagájeledelek), konzervek (pl.: felbontott konzerv), gyógyhatású készítmények (pl.: megbontott, részben felhasznált készítmények), egyéb romlandó termékek, és a vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint a használt vagy eredeti csomagolással, azonosítócímkével nem rendelkező játékok, felszerelések (pl.: kutyarágta játék, macskaszőrös macskabútor, csomagolás nélküli termék), használt technikai eszközök (pl.: vízköves akváriumszűrő) avagy bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék!

Ennek megfelelően a webáruház üzemeltetője kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és a termék eredeti állapotának megfelelő állapotában átadott termékek visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat az Ön részére megtéríteni.

Amennyiben Ön a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy a továbbiakban már nem értékeíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és a webáruház üzemeltetője nem kötelezhető a vételár visszatérítésre.

A webáruház üzemeltetője saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról a fent meghatározott azon esetekben, amikor Ön nem élhet elállási jogával. A webáruház üzemeltetője ilyen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből levonhatja azt.

Oldalunkon böngésző-alapú sütiket (Cookie-kat) használunk a lehető legteljesebb körű felhasználói élmény biztosítása érdekében.      
https://megazoo.hu/webshop-informaciok/